ALGEMEEN 1 De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Wijchen te Wijchen. 2 Uitvoering geschiedt door de Organisatie Emilialoop Wijchen. 3 Het reglement is vastgesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van Atletiekvereniging Wijchen. 4 Deelnemen aan de Emilialoop Wijchen kan uitsluitend op basis van dit reglement. 5 Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. 6 Deelname aan de Emilialoop betekent dat de inhoud van dit reglement geacht wordt bekend te zijn bij de deelnemer en door hem/haar geaccepteerd wordt. ALGEMENE LEIDING 7. De Emilialoop staat onder algemene leiding van de organisator. De organisator wordt aangesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen. 8. De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid. 9. De wedstrijdleider wordt aangesteld door de organisatie Emilialoop. DEELNAME 10. Deelname aan de Emilialoop geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie Emilialoop Wijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens aantoonbare grove schuld van de organisatie en door haar aangestelde medewerkers. 11. De wedstrijdleider en de scheidsrechters zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dat op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Emilialoop, door de organisatie noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen correspondentie mogelijk. VEILIGHEID 12. Instructies / aanwijzingen van de wedstrijdleiding, politie, hulpdiensten en medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. 13. Tijdens de Emilialoop blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven. 14. Het bestuur, de organisatie en/of de wedstrijdleider behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen of het gehele hardloopevenement af te gelasten. Dit kan op grond van bijzondere omstandigheden, extreme weersomstandigheden en/of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en/of openbare veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het "calamiteitenplan" van de Emilialoop onmiddellijk in werking. 15. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben. 16. In geval van afgelasting, genoemd onder punt 14, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. INSCHRIJVING 17. Inschrijving voor de Emilialoop is mogelijk door voorinschrijving via internet: www.emilialoop.nl of via na- inschrijving op de dag van de loop. 18. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 19. De organisatie kan besluiten de inschrijving te stoppen als het maximaal aantal inschrijvingen voor de diverse afstanden is bereikt. Voor de jeugdloop is het maximaal aantal deelnemers 250 per afstand Voor de 5 en 10 km is het maximaal aantal deelnemers 500 per afstand 20. Annuleringen tot 10 dagen voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving zijn kosteloos (het volledige bedrag wordt teruggestort als bij de annulering het IBAN-rekeningnummer wordt opgegeven). 21. Bij annulering na 27 april 2020 vindt er geen restitutie van inschrijfgelden meer plaats. 22. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding van de loper op de dag zelf wordt alleen een eventueel gekochte chip teruggestuurd. 23. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving. 24. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen. Voor de bedrijvenloop kan een uitzondering gemaakt worden i.v.m. het samenstellen van een team. 25. Het startnummer en de bestelde chip moeten worden afgehaald bij het inschrijfbureau op de dag zelf in zaal de Arend. 26. Het startnummer moet aan de achterzijde voorzien worden van persoonlijke gegevens. 27. De chip wordt gelijktijdig met het startnummer verstrekt en dient op de schoen te worden bevestigd. TIJDREGISTRATIE 28. De tijd wordt gemeten door middel van IPICO Sport systeem. 29. Het startnummer wordt gedragen op de borst en mag niet kleiner gevouwen worden. UITSLAGEN 30. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op een eventuele prijs voor de afstand waarvoor men heeft ingeschreven. 31. De uitslagen van de Emilialoop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. 32. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleider en de scheidsrechters in overleg met de organisator. 33. De uitslagen worden vermeld op de website: www.emilialoop.nl en op www.uitslagen.nl UITSLUITINGEN 34. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de Emilialoop met honden (al dan niet aangelijnd), rolstoelen, skeelers, inline skates, kinderwagens, buggy’s of driewielers. 35. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel of door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het bestuur van de organisatie is verkregen. De begeleider dient zichtbaar het door de organisatie verstrekte hesje te dragen. De begeleider moet er voor zorgen dat de overige deelnemers niet belemmerd worden. In alle gevallen zal, bij constatering, de begeleider uit het hardloopevenement worden genomen. De begeleider dient instructies van de organisatie onmiddellijk uit te voeren. TIJDSLIMIET 36. Voor de eerste loper van iedere afstand fietst een voorfietser. 37. Achter de laatste loper van iedere afstand fietst een achterfietser. 38. Aan de Emilialoop is geen tijdslimiet verbonden, het parcours wordt om 21.00 uur gesloten. PRIVACY 39. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De organisatie Emilialoop Wijchen garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze uitsluitend ten behoeve van de Emilialoop te gebruiken. 40. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, website Emilialoop e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden van Atletiekvereniging Wijchen zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. TENSLOTTE 42. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie Emilialoop Wijchen, de organisator en/of de Wedstrijdleiding. 44. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld. 45. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Dit reglement is onverkort van toepassing op de Emilialoop Wijchen, vastgesteld door de organisatie en is vanaf 1 maart 2021 van kracht.

REGLEMENT EMILIALOOP

Emilialoop Wijchen Een hardloopwedstrijd door het centrum van Wijchen mail: info@emilialoop.nl Georganiseerd door Atletiekvereniging Wijchen Adres: De Wychert 4 6603 AG Wijchen Postadres: Postbus 332 6600 AH Wijchen Mail: info@avwijchen.nl

REGLEMENT EMILIALOOP

ALGEMEEN 1 De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Wijchen te Wijchen. 2 Uitvoering geschiedt door de Organisatie Emilialoop Wijchen. 3 Het reglement is vastgesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van Atletiekvereniging Wijchen. 4 Deelnemen aan de Emilialoop Wijchen kan uitsluitend op basis van dit reglement. 5 Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. 6 Deelname aan de Emilialoop betekent dat de inhoud van dit reglement geacht wordt bekend te zijn bij de deelnemer en door hem/haar geaccepteerd wordt. ALGEMENE LEIDING 7. De Emilialoop staat onder algemene leiding van de organisator. De organisator wordt aangesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen. 8. De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid. 9. De wedstrijdleider wordt aangesteld door de organisatie Emilialoop. DEELNAME 10. Deelname aan de Emilialoop geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie Emilialoop Wijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens aantoonbare grove schuld van de organisatie en door haar aangestelde medewerkers. 11. De wedstrijdleider en de scheidsrechters zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de wedstrijdleider onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dat op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Emilialoop, door de organisatie noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen correspondentie mogelijk. VEILIGHEID 12. Instructies / aanwijzingen van de wedstrijdleiding, politie, hulpdiensten en medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. 13. Tijdens de Emilialoop blijven de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens onverkort van kracht tenzij, op basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk anders is aangegeven. 14. Het bestuur, de organisatie en/of de wedstrijdleider behouden zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen of het gehele hardloopevenement af te gelasten. Dit kan op grond van bijzondere omstandigheden, extreme weersomstandigheden en/of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en/of openbare veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het "calamiteitenplan" van de Emilialoop onmiddellijk in werking. 15. Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben. 16. In geval van afgelasting, genoemd onder punt 14, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. INSCHRIJVING 17. Inschrijving voor de Emilialoop is mogelijk door voorinschrijving via internet: www.emilialoop.nl of via na-inschrijving op de dag van de loop. 18. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 19. De organisatie kan besluiten de inschrijving te stoppen als het maximaal aantal inschrijvingen voor de diverse afstanden is bereikt. Voor de jeugdloop is het maximaal aantal deelnemers 250 per afstand Voor de 5 en 10 km is het maximaal aantal deelnemers 500 per afstand 20. Annuleringen tot 10 dagen voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving zijn kosteloos (het volledige bedrag wordt teruggestort als bij de annulering het IBAN-rekeningnummer wordt opgegeven). 21. Bij annulering na 27 april 2020 vindt er geen restitutie van inschrijfgelden meer plaats. 22. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding van de loper op de dag zelf wordt alleen een eventueel gekochte chip teruggestuurd. 23. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk voor de sluitingsdatum van de voorinschrijving. 24. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen. Voor de bedrijvenloop kan een uitzondering gemaakt worden i.v.m. het samenstellen van een team. 25. Het startnummer en de bestelde chip moeten worden afgehaald bij het inschrijfbureau op de dag zelf in zaal de Arend. 26. Het startnummer moet aan de achterzijde voorzien worden van persoonlijke gegevens. 27. De chip wordt gelijktijdig met het startnummer verstrekt en dient op de schoen te worden bevestigd. TIJDREGISTRATIE 28. De tijd wordt gemeten door middel van IPICO Sport systeem. 29. Het startnummer wordt gedragen op de borst en mag niet kleiner gevouwen worden. UITSLAGEN 30. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op een eventuele prijs voor de afstand waarvoor men heeft ingeschreven. 31. De uitslagen van de Emilialoop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. 32. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleider en de scheidsrechters in overleg met de organisator. 33. De uitslagen worden vermeld op de website: www.emilialoop.nl en op www.uitslagen.nl UITSLUITINGEN 34. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de Emilialoop met honden (al dan niet aangelijnd), rolstoelen, skeelers, inline skates, kinderwagens, buggy’s of driewielers. 35. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel of door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het bestuur van de organisatie is verkregen. De begeleider dient zichtbaar het door de organisatie verstrekte hesje te dragen. De begeleider moet er voor zorgen dat de overige deelnemers niet belemmerd worden. In alle gevallen zal, bij constatering, de begeleider uit het hardloopevenement worden genomen. De begeleider dient instructies van de organisatie onmiddellijk uit te voeren. TIJDSLIMIET 36. Voor de eerste loper van iedere afstand fietst een voorfietser. 37. Achter de laatste loper van iedere afstand fietst een achterfietser. 38. Aan de Emilialoop is geen tijdslimiet verbonden, het parcours wordt om 21.00 uur gesloten. PRIVACY 39. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De organisatie Emilialoop Wijchen garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze uitsluitend ten behoeve van de Emilialoop te gebruiken. 40. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, website Emilialoop e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden van Atletiekvereniging Wijchen zonder daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. TENSLOTTE 42. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie Emilialoop Wijchen, de organisator en/of de Wedstrijdleiding. 44. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld. 45. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten buiten de hiervoor beschikbaar gestelde voorzieningen. Dit reglement is onverkort van toepassing op de Emilialoop Wijchen, vastgesteld door de organisatie en is vanaf 1 maart 2021 van kracht.
Emilialoop Wijchen Een hardloopwedstrijd door het centrum van Wijchen mail: info@emilialoop.nl Georganiseerd door Atletiekvereniging Wijchen Adres: De Wychert 4 6603 AG Wijchen Postadres: Postbus 332 6600 AH Wijchen Mail: info@avwijchen.nl